Skoči na vsebino
header1

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header4

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header5

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header3

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header6

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

header2

Vse od svojih začetkov se ukvarjamo z obdelavo kovin na CNC obdelovalnih strojih

JUNC CNC
obdelava kovin d.o.o.

Politika kakovosti in
okoljska politika

Osnovno vodilo organizacije JUNC CNC d.o.o. je razumevanje poslovnega okolja in ustrezno odzivanje na spremembe v tem okolju. Sledenje potrebam kupcev in drugih zainteresiranih strani, obvladovanje tveganj in priložnosti poslovanja, hitro in učinkovito ukrepanje v primeru odstopanj od zahtev,  so pomemben del vodenja organizacije.

Organizacija Junc CNC d.o.o. se je z letom 2020 preselilo v novo halo, kjer v novih delovnih pogojih uresničuje pričakovanja in zahteve kupcev ter drugih zainteresiranih strani z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti in sistemom ravnanja z okoljem. Za to je odgovorno vodstvo organizacije, za izvajanje in doseganje ciljev pa so odgovorni vsi zaposleni v organizaciji. Zaposlenim omogoča čisto in zdravo okolje, dobre medsebojne odnose in izobraževanje na različnih strojih in delih v organizaciji. Tako lahko vsak osebno napreduje.

Celovito obvladovanje kakovosti proizvodov, storitev, trajnostni razvoj ter pravilno ravnanje z okoljem zagotavljamo z mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. To je naše osnovno načelo. Najpomembnejši cilj sistema vodenja kakovosti je izpolnjevanje kupčevih zahtev in njihovih pričakovanj, kakovost in varnost izdelkov -sistematično prepoznavamo tveganja in jih sistemsko odpravljamo oz. zmanjšujemo. Dolgoročni razvoj organizacije bomo dosegli na podlagi izpolnjevanja sledečih ciljev:

 • stalen proces izboljšav,
 • povezovanje ciljev organizacije s potrebami in pričakovanji kupcev,
 • zagotavljanje kompetentnega in motiviranega osebja,
 • obvladovanje tveganj, sistemsko odpravljanje oz. zmanjševanje le-teh,
 • sprememba branže – usmeritev na ne avtomobilsko industrijo,
 • cenovna konkurenčnost na domačem in tujem trgu,
 • zmanjševanje stroške v proizvodnem procesu,
 • vzpostavljanje korektnih odnosov z zunanjimi ponudniki kot so dobavitelji, lokalna skupnost in druge zainteresirane strani,
 • racionalna raba surovin.


Vodstvo organizacije in vsi zaposleni v organizaciji se zavedamo, da le okolju prijazno organizacija, ki izvaja in izpolnjuje vse okoljske standarde, zagotavlja prijetno delovno okolje in sožitje s sosedi ter okolico.

Za dosego omenjenih ciljev se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnje izvajali naslednje aktivnosti:

 • z doslednim spremljanjem in upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov, ki so povezani z našimi pomembnimi okoljskimi vidiki in cilji ter letnim preverjanjem njihove učinkovitosti, izboljšujemo in izpolnjujemo obveznosti glede skladnosti,
 • skrbimo za razvoj na področju okoljske problematike, zmanjšujemo negativne vplive na okolje, zmanjšujemo odpadke,
 • skrb za varovanje naravnega okolja vključujemo v posamezna investicijska vlaganja, vpeljujemo tehnologije, ki so ekološko primernejše in vplivajo na izboljševanje procesov,
 • skrbimo za racionalno rabo energentov in zmanjševanje nastajanja odpadkov,
 • z izobraževanjem, usposabljanjem in ozaveščanjem zaposlenih, vplivamo na odgovornejši odnos do okolja, ter zmanjšujemo tveganje in izboljšujemo postopke za nastanek izrednih dogodkov in tako v največji možni meri preprečujemo onesnaževanje okolja,
 • dobavitelje seznanjamo z našo okoljsko usmeritvijo,
 • zavzemamo se za nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in pridobivanjem dodatnega zaupanja tako lokalnega prebivalstva, kot naših kupcev.

Dosledno upoštevanje koncepta celovitega obvladovanja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem in motivirani sodelavci,  so garancija za razvoj in stabilnost organizacije Junc CNC d.o.o.. Z zagotavljanjem človeških in materialnih virov zagotavljamo dolgoročno in uspešno poslovanje organizacije.

Februar, 2021

direktor
Damir Junc

Aktualno: