Politika kakovosti in
okoljska politika

Osnovno vodilo organizacije JUNC CNC d.o.o. je razumevanje poslovnega okolja in ustrezno odzivanje na spremembe v tem okolju. Sledenje potrebam kupcev in drugih zainteresiranih strani, obvladovanje tveganj in priložnosti poslovanja, hitro in učinkovito ukrepanje v primeru odstopanj od zahtev,  so pomemben del vodenja organizacije.

Organizacija Junc CNC d.o.o. se je z letom 2020 preselilo v novo halo, kjer v novih delovnih pogojih uresničuje pričakovanja in zahteve kupcev ter drugih zainteresiranih strani z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti in sistemom ravnanja z okoljem. Za to je odgovorno vodstvo organizacije, za izvajanje in doseganje ciljev pa so odgovorni vsi zaposleni v organizaciji. Zaposlenim omogoča čisto in zdravo okolje, dobre medsebojne odnose in izobraževanje na različnih strojih in delih v organizaciji. Tako lahko vsak osebno napreduje.

Celovito obvladovanje kakovosti proizvodov, storitev, trajnostni razvoj ter pravilno ravnanje z okoljem zagotavljamo z mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. To je naše osnovno načelo. Najpomembnejši cilj sistema vodenja kakovosti je izpolnjevanje kupčevih zahtev in njihovih pričakovanj, kakovost in varnost izdelkov -sistematično prepoznavamo tveganja in jih sistemsko odpravljamo oz. zmanjšujemo. Dolgoročni razvoj organizacije bomo dosegli na podlagi izpolnjevanja sledečih ciljev:

 • stalen proces izboljšav,
 • povezovanje ciljev organizacije s potrebami in pričakovanji kupcev,
 • zagotavljanje kompetentnega in motiviranega osebja,
 • obvladovanje tveganj, sistemsko odpravljanje oz. zmanjševanje le-teh,
 • sprememba branže – usmeritev na ne avtomobilsko industrijo,
 • cenovna konkurenčnost na domačem in tujem trgu,
 • zmanjševanje stroške v proizvodnem procesu,
 • vzpostavljanje korektnih odnosov z zunanjimi ponudniki kot so dobavitelji, lokalna skupnost in druge zainteresirane strani,
 • racionalna raba surovin.


Vodstvo organizacije in vsi zaposleni v organizaciji se zavedamo, da le okolju prijazno organizacija, ki izvaja in izpolnjuje vse okoljske standarde, zagotavlja prijetno delovno okolje in sožitje s sosedi ter okolico.

Za dosego omenjenih ciljev se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnje izvajali naslednje aktivnosti:

 • z doslednim spremljanjem in upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov, ki so povezani z našimi pomembnimi okoljskimi vidiki in cilji ter letnim preverjanjem njihove učinkovitosti, izboljšujemo in izpolnjujemo obveznosti glede skladnosti,
 • skrbimo za razvoj na področju okoljske problematike, zmanjšujemo negativne vplive na okolje, zmanjšujemo odpadke,
 • skrb za varovanje naravnega okolja vključujemo v posamezna investicijska vlaganja, vpeljujemo tehnologije, ki so ekološko primernejše in vplivajo na izboljševanje procesov,
 • skrbimo za racionalno rabo energentov in zmanjševanje nastajanja odpadkov,
 • z izobraževanjem, usposabljanjem in ozaveščanjem zaposlenih, vplivamo na odgovornejši odnos do okolja, ter zmanjšujemo tveganje in izboljšujemo postopke za nastanek izrednih dogodkov in tako v največji možni meri preprečujemo onesnaževanje okolja,
 • dobavitelje seznanjamo z našo okoljsko usmeritvijo,
 • zavzemamo se za nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in pridobivanjem dodatnega zaupanja tako lokalnega prebivalstva, kot naših kupcev.

Dosledno upoštevanje koncepta celovitega obvladovanja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem in motivirani sodelavci,  so garancija za razvoj in stabilnost organizacije Junc CNC d.o.o.. Z zagotavljanjem človeških in materialnih virov zagotavljamo dolgoročno in uspešno poslovanje organizacije.

Februar, 2021

direktor
Damir Junc

Aktualno:

Iščemo nove sodelavce

Iščemo nove sodelavce strojnike in sicer strojne tehnike in strugarje. Več informacij na telefonski številki (0)5 3811 334.